top of page

Distances līgums

1.  Vispārīgie noteikumi

1.1  Apmeklējot, lietojot vai izmantojot interneta veikalu www.acorusbalance.lv, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šiem interneta veikala www.acorusbalance.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk, tekstā – Noteikumi).

1.2 Šo Noteikumu izpratnē ar Pārdevēju ir jāsaprot SAS (UAB) “ACORUS CALAMUS”, juridiskā adrese;

Statybininkų g. 6A, LT-83182, Pakroja (Pakruojis), juridiskās personas reģ. Nr. 168041168, PVN maksātāja reģ. Nr. LT680411610 (turpmāk tekstā ‒ “Pārdevējs”). (turpmāk tekstā arī – Mēs), savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska vai juridiska persona, kas pērk interneta veikalā www.acorusbalance.lv pieejamās preces (turpmāk tekstā arī – Jūs).

1.3 Šie Noteikumi ir Pircējam un Pārdevējam saistošs juridisks dokuments un no Pircēja Preču pasūtīšanas un apmaksas brīža kļūst par pušu noslēgtu Preču pirkšanas un pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā ‒ “Līgums”).

1.4 Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar noteikumiem Preču pasūtīšanas brīdī.

1.5 Pārdevējs patur tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1 Ja Pircējs vēlas izmantot Veikalu un pirkt tajā piedāvātās preces, viņš ieliek izvēlētās Preces Preču grozā, nospiež pogu “PIRKT” un, apstiprinājis, ka ir iepazinies ar noteikumiem, kā arī norādījis personas datus (vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģ. Nr., tālruņa numuru un e-pasta adresi (ja tiek izvēlēta piegāde, izmantojot kurjeru dienestu), kā arī izvēlējies piegādes veidu, nodod pasūtījumu turpmākai izpildei (veic turpmākās darbības saistībā ar samaksu par Precēm, kā ir norādīts Noteikumu 3.2. punktā).

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pasūtīšanas laikā iesniegtie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja iesniegtie dati, viņam ir pienākums par to nekavējoties paziņot Pārdevējam.

2.3. Iesniedzot savus datus, Pircējs vienlaikus piešķir Pārdevējam tiesības šajos Noteikumos norādītajiem mērķiem vākt, uzkrāt, sistematizēt, izmanot un apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši norāda, iesniedzot Veikalā Preču pasūtījumu.

2.4. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma noteiktās prasības, kā arī citus Lietuvas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.

2.5. Pircēja personas dati tiks izmantoti, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un (vai) naudu par Pircēja atdotajām precēm, veicot citus pienākumus, kas izriet no pirkuma un pārdevuma līguma.

2.6. Pircēja iesniegtos personas datus izmantos vienīgi Pārdevējs un viņa partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Preču piegādi un (vai) sniedzot citus ar Pircēja pasūtījuma izsniegšanu vai izpildi saistītos pakalpojumus.

2.7. Pārdevējs var izmantot statistikas nolūkos ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks vākti un apstrādāti tā, lai nebūtu iespējams atklāt Pircēja personas identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.8. Pircēja personas dati tiks uzglabāti ne ilgāk, kā to nosaka noteiktie datu apstrādes mērķi. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi to apstrādes mērķiem un (vai) pienāks noteiktais to uzglabāšanas termiņš, tie tiks iznīcināti.

3. Preču cenas, samaksas kārtība

3.1. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par precēm, (pēc izvēles) izmantojot:

3.2.1. bankas karti, izvēloties samaksas veidu KARTE;

3.2.2. bankas karti vai Paypal kontā esošos līdzekļus ar PayPal sistēmas starpniecību, izvēloties PayPal samaksas veidu.

4.  Preču piegāde

4.1. Veikala tirdznieciskā darbība tiek veikta un preces tiek piegādātas visā Lietuvā.

4.2. Preces tiek piegādātas ar DPD kurjeru dienestu.

4.3. Par preču piegādes pakalpojumu tiek piemērota šādas maksas:

4.3.1. ar DPD kurjeru dienestu – 2,90 EUR.

4.4. Preču piegādes termiņi:

4.4.1. piegādājot ar DPD kurjeru dienestu – 3–4 dienu laikā no Preču apmaksas datuma.

4.5. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai arī tādu apstākļu dēļ, kas ir atkarīgi no Pircēja,

atkārtoti preces netiek sūtītas (izņemot, ja Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preces piegādi), bet par preci iepriekš samaksātā nauda tiek atmaksāta atrēķinot no tās maksu par preču piegādi.

4.6. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja un/vai DPD kurjeru dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes jautājumus.

4.7. Visos gadījumos, kad preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpumu.

4.8. Preču piegādes brīdī Pircējam ir pienākums kopā ar DPD kurjera pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma un piegādāto Preču stāvokli. Ja Pircējs nav pārbaudījis sūtījuma iepakojuma un Preču stāvokli un nav fiksējis datus par sūtījuma iepakojuma un Preču bojājumiem/defektiem, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts nebojāts, bet piegādātās Preces – kvalitatīvas un atbilstošas. 

5. Atteikšanās no līguma. Preču apmaiņa un atdošana

5.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no Veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes datuma vai Līguma noslēgšana datuma (ja preces Līguma atsaukšanas brīdī vēl nebija piegādātas), aizpildot preču atdošanas veidlapu, kura ir pieejama Veikala mājaslapā, un iesniedzot to Pārdevējam pa e-pastu info@acorusbalance.lv.

5.2. Pēc rakstveida paziņojuma par līguma atsaukšanu iesniegšanas un preču atdošanas veidlapas aizpildīšanas Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atdot preci (ja tā bija piegādāta), nosūtot to uz Pārdevēja reģistrācijas adresi. Preču atdošanas/sūtīšanas izdevumus sedz Pircējs.

5.3. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā Pārdevējs atdod Pircējam visas viņa samaksātās summas par Preču iegādi un piegādi. Pārdevējam ir tiesības neatdot Pircējam viņa samaksātās summas tik ilgi, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam vai kamēr Pircējs iesniegs pierādījumu, ka Preces tika nosūtītas Pārdevējam.

5.4. Precēm, kuras tiek atdotas Noteikumu 5.1. punktā minēto iemeslu dēļ, ir jābūt nesabojātām, ar saglabātu preces izskatu (etiķetes nav noņemtas un tās nav sabojātas, aizsardzības plēve nav noplēsta u. c.), ar nezaudētām lietošanas īpašībām un tās nedrīkst būt lietotas. Prece ir jāatdod oriģinālajā iepakojumā, tajā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, obligāti iesniedzot preces iegādes un citus dokumentus. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, tā ir sabojāta, nekārtīga vai arī nav pienācīgi iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, neapmainīt tās un neatdot Pircēja samaksāto naudu par preci.

5.5. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas Preces un ir fiksējis to Noteikumu 4.8. punktā noteiktajā kārtībā, viņam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes/saņemšanas vērsties pie Pārdevēja ar prasību:

5.5.1. nomainīt to ar analoģisku pienācīgas kvalitātes preci;

5.5.2. samazināt Preces iegādes cenu;

5.5.3. vienpusēji pārtraukt Līgumu un atgūt samaksāto Preces cenu.

5.6. Noteikumu 5.5.1. punktā minētajā gadījumā Pārdevējs sedz Preču atdošanas un analoģisku preču piegādes izdevumus.

5.7. Noteikumu 5.5.3. punktā minētajā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam viņa samaksāto Preces cenu, tostarp arī piegādes izdevumus, kā arī sedz Preču atdošanas Pārdevējam izdevumus.

5.8. Nekādā gadījumā Pircējam netiek atmaksāta nauda par tām Precēm, kurām ir acīmredzami tīši vai neuzmanības dēļ nodarīti bojājumi, ko ir izraisījusi ūdens iedarbība, augsta temperatūra, asi priekšmeti vai tml., un Pircējs attiecīgo bojājumu nav fiksējis Noteikumu 4.9. punktā noteiktajā kārtībā.

5.9. Ja Pircējam tiek piegādātas citas Preces, nevis tās, kuras viņš pasūtīja, Pircējs ne vēlāk kā triju (3) darba dienu laikā informē par to Pārdevēju, bet tas uz sava rēķina apņemas nomainīt tās ar pareizajām Precēm.

5.10. Ja Pārdevējam nav pasūtīto Preču, viņš atmaksā Pircējam par Precēm samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtīšanas dienas, atbilstoši informējot Pircēju par izveidojušos situāciju.

6. Informācijas apmaiņa

6.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus un sazinās ar Pircēju, izmantojot tā norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruni.

6.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta un citādi sazinās pa e-pastu (info@acorusbalance.lv).

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un attiecībām, kas no tiem izriet, ir jāpiemēro Latvijas Republikas likumi.

7.2. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse sedz otrai pusei tiešos zaudējumus Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz tiem.

7.3. Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi, ir risināmas pārrunu veidā. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunās, tie ir risināmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

8. Sīkdatnes

 

8.1. Sīkdatnes (angļu val. ‒ cookies): izmantojam sīkdatnes, lai varētu saņemt informāciju par to, kā izmantojat mūsu Vietni. Sīkdatnes ļauj mums uzlabot un vienkāršot mūsu Vietnes izmantošanu lietotājiem. Pēc būtības, informācijā nav iekļauti nekādi dati, kas mums ļautu Jūs personiski identificēt kā fizisku personu. Apstrādāsim Jūsu datus, izmantojot sīkdatnes, tik ilgi, cik ilgi būs spēkā Jūsu dotā piekrišana.

AR MUMS SAZINĀTIES

Pircējs nosūta visus paziņojumus un jautājumus un citādi sazinās

pa e-pastu info@acorusbalance.lv vai pa tālruni +371 284 58454

bottom of page